Quy trình chứng nhận

01
Tiếp xúc ban đầu
02
Đăng ký chứng nhận
03
Xem xét đăng ký chứng nhận
04
Xây dựng chương trình đánh giá
05
Chuẩn bị đánh giá
06
Đánh giá chứng nhận
07
Đánh giá Đột xuất
08
Đánh giá mở rộng
09
Chứng nhận lại
10
Hoạt động giám sát và duy trì chứng nhận
11
Quyết định chứng nhận
12
Kết luận đánh giá chứng nhận và Báo cáo đánh giá