Lĩnh vực tập huấn

NAFIQPM Center 4 cung cấp dịch vụ tập huấn xây dựng và áp dụng chương trình quản lý chất lượng theo HACCP trong chế biến thủy sản. Sau khóa học, cán bộ tham gia sẽ có đủ khả năng thiết lập, duy trì, vận hành hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn trong sản xuất thực phẩm thủy sản đáp ứng được yêu cầu của cơ quan thẩm quyền Việt Nam, nước nhập khẩu.

Đăng ký tập huấn