Tập huấn Kỹ thuật phân tích kiểm nghiệm

Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 4

có đội ngũ giảng viên, chuyên gia có trình độ, năng lực và tay nghề cao, kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm cung cấp dịch vụ tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm như:

Xây dựng và áp dụng Chương trình quản lý chất lượng theo HACCP trong nhà máy chế biến nông thủy sản, kiến thức ATTP cho người tham gia sản xuất thực phẩm, nhận thức HACCP, ISO 22000, . . .

Đăng ký tập huấn

Phương pháp phân tích Hóa học

Đào tạo kỹ thuật phân tích hóa học thông thường:

- Nitrogen tổng
- Nitơ bay hơi (TVB-N)
- Amoniac (NH3)
- Phospho tổng
- Sulphite
- Tạp chất trong tôm nguyên liệu
- Tro, ẩm
- Muối

Đào tạo kỹ thuật phân tích Elisa:

- Cloramphenicol
- Nhóm Nitrofurans (AOZ, AMOZ)
- Malachite green
- Fluoroquinolones
- Histamine…

Đào tạo kỹ thuật phân tích sắc ký:

- Thiết bị HPLC-FLD/UV-VIS/PDA: Aflatoxins, Tetracyclines, Sulphonamides, độc tố sinh học biển (ASP), Histamine, Ure, Nitrate/Nitrite...
- Thiết bị GC-ECD: Thuốc trừ sâu gốc Clor
- Thiết bị GC-MS hoặc MS/MS: đa dư lượng thuốc trừ sâu
- Thiết bị LC-MS/MS: Hóa chất, kháng sinh cấm (Chloramphenicol, Nitrofurans, Malachite green, Crystal violet, Fluoroquinolones...), Hormon (Clenbuterol, Salbutamon, Ractopamine, Diethylsitilbestrol, Methyltestosterol...), Độc tố sinh học biển nhóm Lipophilic, Độc tố vi nấm Aflatoxins, Thuốc bảo vệ thực vật . . .

Đào tạo kỹ thuật phân tích độc tố sinh học biển bằng phương pháp sinh hóa trên chuột:


- Nhóm độc tố Lipophilic
- Nhóm độc tố PSP
- Nhóm độc tố Tetrodotoxin

Đào tạo kỹ thuật phân tích kim loại bằng ICP-MS:

- Các chỉ tiêu kim loại nặng trong thực phẩm: Pb, Cd, As, Hg . . .
- Các chỉ tiêu kim loại khác: Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Se, Sr, Ba, Sn, K, Na, Al, Mg, Tl, Te, Li, Bi, Be, B, Ga . . .
- Kỹ thuật vô cơ hóa mẫu bằng Microwave

Đào tạo kỹ thuật phê duyệt phương pháp phân tích và đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm Hóa học.

- Kỹ thuật phê duyệt phương pháp định tính.
- Kỹ thuật phê duyệt phương pháp định lượng.
- Tính toán độ không đảm bảo đo
- Đảm bảo chất lượng trong phân tích Hóa học.

Đào tạo các kỹ thuật liên quan đến lấy mẫu và chuẩn bị mẫu phân tích Hóa học.

Đào tạo tại doanh nghiệp, đơn vị yêu cầu: Đào tạo các kỹ thuật phân tích Hóa học trên chính các trang thiết bị của phòng kiểm nghiệm doanh nghiệp.

Đăng ký tập huấn

Phương pháp phân tích Vi sinh và Sinh học phân tử

Đào tạo kỹ thuật phân tích vi sinh thông thường: Các nội dung đào tạo bao gồm:


- TPC
- Coliforms
- Fecal Coliforms
- E. coli (định tính và định lượng)
- Staphylococcus aureus: (định tính và định lượng)
- Salmonella
- Vibrio cholerae
- V. parahemolyticus

Đào tạo kỹ thuật phân tích vi sinh ít gặp:


Các nội dung đào tạo bao gồm:
- Định tính V. cholerae O1&O139.
- Định tính Shigella,
- Định tính Listeria monocytogene.
- Định lượng Pseudomonas aeruginosa trong nước và thực phẩm

Đào tạo kỹ thuật lấy mẫu và phân tích mẫu VSCN:


- Kỹ thuật lấy mẫu VSCN cho các chỉ tiêu vi sinh định lượng.
- Kỹ thuật lấy mẫu VSCN cho các chỉ tiêu vi sinh định tính.
- Kỹ thuật lấy và phân tích mẫu nước.
- Kỹ thuật lấy mẫu vi sinh trong không khí.
- Kỹ thuật phân tích các chỉ tiêu vi sinh trong mẫu VSCN (bao gồm các chỉ tiêu định tính và định lượng)

Đào tạo kỹ thuật kiểm soát chất lượng môi trường, hóa chất trong phân tích vi sinh:


- Kiểm soát chất lượng môi trường rắn không chọn lọc: Plate count agar, TSA, Nutrient agar . . .
- Kiểm soát chất lượng môi trường rắn chọn lọc thông dụng: XLD, TCBS, VRB agar, TBX agar, Baird Parker agar . . .
- Kiểm soát chất lượng môi trường lỏng không chọn lọc: Buffered pepton water, BHI . . .
- Kiểm soát chất lượng môi trường lỏng chọn lọc: Alkalin pepton water, Rappaport Vassiliadis broth, Laurylsulphate broth, Faser broth . . .
- Kiểm soát môi trường thử nghiệm sinh hóa.

Đào tạo kỹ thuật phê duyệt phương pháp phân tích và đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm vi sinh:


- Kỹ thuật phê duyệt phương pháp định tính.
- Kỹ thuật phê duyệt phương pháp định lượng.
- Sử dụng mẫu đối chứng/kiểm soát trong phân tích vi sinh.

Đào tạo tại doanh nghiệp: Đào tạo các kỹ thuật liên quan đến lấy mẫu và phân tích vi sinh.

Đào tạo tại doanh nghiệp, đơn vị yêu cầu: Đào tạo các kỹ thuật phân tích vi sinh trên chính các trang thiết bị của phòng kiểm nghiệm doanh nghiệp.

Đào tạo kỹ năng liên quan đến cho ISO/IEC 17025:


- Đào tạo cơ bản về ISO/IEC 17025 và các yêu cầu của tổ chức công nhận.
- Kỹ thuật xây dựng hệ thống sổ tay chất lượng phù hợp ISO/IEC 17025.
- Đào tạo kỹ năng đánh giá nội bộ.
- Đào tạo kỹ thuật đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm.
- Đào tạo kỹ thuật lựa chọn và xác định các thông số trong phê duyệt phương pháp phân tích.

Đăng ký tập huấn