Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 4 (NAFIQPM Center 4)

Là đơn vị công lập trực thuộc Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm sản và cung cấp các dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Phạm vi hoạt động của Trung tâm có hơn 200 doanh nghiệp sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu vào hơn 100 quốc gia trên thế giới.

Cơ sở hoạt động

Trung tâm nằm trên địa bàn trọng điểm kinh tế của Việt Nam bao gồm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

 • Tp.HỒ CHÍ MINH
 • BẾN TRE
 • BÌNH THUẬN
 • BÀ RỊA VŨNG TÀU
 • ĐỒNG NAI
 • BÌNH PHƯỚC
 • LONG AN
 • BÌNH DƯƠNG
 • TÂY NINH
 • TIỀN GIANG
01.

Kỹ thuật tập huấn, hướng dẫn nhất quán, chuyên nghiệp và luôn được cập nhật.

02.

Chương trình tập huấn, hướng dẫn được thiết kế riêng theo đặc thù từng khách hàng.

03.

Giảng viên, chuyên gia tập huấn, hướng dẫn có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp lĩnh vực tập huấn, hướng dẫn.

04.

Training techniques, instructions are consistent, professional and always up to date.

Đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực

Với hơn 20 năm hình thành và phát triển, Trung tâm đã phấn đấu trở thành một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực quản lý chất lượng, thẩm định, chứng nhận, kiểm nghiệm chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản với:

 • Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp trong và ngoài nước
 • Đội ngũ kiểm nghiệm viên trẻ, năng động, giàu kinh nghiệm.
 • Phòng Kiểm nghiệm hiện đại, đồng bộ, được công nhận và chỉ định đầy đủ của cơ quan thẩm quyền trong và ngoài nước.

Chức năng nhiệm vụ

01.

Thực hiện nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp và chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo phân công của Cục:

a) Tham gia xây dựng, phổ biến tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phổ biến quy định của các tổ chức quốc tế, khu vực và nước nhập khẩu về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

02.

Cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật:

a) Tham gia xây dựng, phổ biến tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phổ biến quy định của các tổ chức quốc tế, khu vực và nước nhập khẩu về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản
a) Tham gia xây dựng, phổ biến tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phổ biến quy định của các tổ chức quốc tế, khu vực và nước nhập khẩu về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

03.

Thực hiện điều tra, thống kê, quản lý cơ sở dữ liệu, thông tin, báo cáo về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo quy định và theo phân công của Cục.

04.

Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ công nghệ, kỹ thuật chuyên ngành và thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế theo quy định.

05.

Thực hiện hoạt động khuyến nông, khuyến ngư về lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo phân công của Cục.

06.

Thực hiện cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, kiểm tra hàng năm của Cục; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của tổ chức, công dân theo quy định và phân công, phân cấp của Cục.

07.

Quản lý nhân sự, tài chính, tài sản và với các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật và bậc phân cấp quản lý của Cục.

08.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và phân công của Cục trưởng.

Cơ cấu tổ chức

Quá trình hình thành và phát triển

08/1995

NAFIQACEN-BRANCH IV

Ngày 03 tháng 8 năm 1995, Bộ trưởng Bộ Thủy sản đã ký Quyết định số 622 QĐ/TCCB-LĐ về việc thành lập Chi nhánh Kiểm tra chất lượng và Vệ sinh thủy sản IV (Tp. HCM), gọi tắt là Chi nhánh Chất lượng IV, tiền thân của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 ngày nay.
Chi nhánh Chất lượng IV có tên giao dịch quốc tế là National Fisheries Inspection and Quanlity Assurance Branch IV - NAFIQACEN-BRANCH IV.
Thực hiện nhiệm vụ quản lý về chất lượng, an toàn vệ sinh thủy sản trên địa bàn 10 tỉnh/thành phố: Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Long An, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương và Tây Ninh và kiêm nhiệm thêm đối với địa bàn các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long cho đến khi Chi nhánh V và VI được thành lập.

. Cơ cấu tổ chức:

- Phòng Nghiệp vụ;
- Phòng Kiểm nghiệm;
- Phòng Hành chính – Tổng hợp.

04/2004

NAFIQAVED-BRANCH IV

Ngày 20 tháng 4 năm 2004, Chi cục Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thủy sản vùng 4 được thành lập (Quyết định số 08/2004/QĐ-BTS) trên cơ sở giao thêm nhiệm vụ và đổi tên Chi nhánh Kiểm tra chất lượng và Vệ sinh thủy sản IV-Tp. Hồ Chí Minh.
Tên giao dịch quốc tế: The National Fisheries Quanlity Assurance and Veterinary Directorate Branch IV-NAFIQAVED-BRANCH IV
Với nhiệm vụ giúp việc cho Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thủy sản thực hiện nhiệm vụ quản lý về chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản trên địa bàn 10 tỉnh/thành phố: Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Long An, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương và Tây Ninh.

. Cơ cấu tổ chức:

- Phòng Tổng hợp, Thông tin và Chứng nhận;
- Phòng Tổ chức-Hành chính, Tài chính;
- Phòng Chất lượng và An toàn vệ sinh thủy sản;
- Phòng Thú y thủy sản;
- Phòng Kiểm nghiệm Chất lượng, Kiểm dịch và Khảo nghiệm.

08/1995

NAFIQAVED-BRANCH IV

Ngày 17 tháng 3 năm 2005, Chi cục Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thủy sản vùng 4 được đổi tên thành Trung tâm Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thủy sản vùng 4 (Quyết định số 13/2005/QĐ-BTS), thực hiện nhiệm vụ của Cục Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thủy sản tại các tỉnh Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Long An, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh

12/2008

NAFIQAD-Branch 4

Ngày 17 tháng 12 năm 2008, Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 (trực thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản) được thành lập (Quyết định số 4028/QĐ-BNN-TCCB) trên cơ sở Trung tâm Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thủy sản vùng 4. Thực hiện chức năng phục vụ quản lý Nhà nước và cung cấp dịch vụ công thuộc lĩnh vực chất lượng, ATVSTP nông lâm thủy sản và muối trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Thuận). Tên giao dịch quốc tế của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 là: National Agro-forestry-Fisheries Quality Assurance Department-Branch 4, viết tắt NAFIQAD-Branch 4. Để các Trung tâm vùng có căn cứ pháp lý triển khai hoạt động dịch vụ, Cục đã bổ sung thêm lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp (chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy) đối với hệ thống quản lý chất lượng, ATTP; Sản phẩm nông lâm thủy sản và muối dùng làm thực phẩm và phi thực phẩm

. Cơ cấu tổ chức:

- Phòng Hành chính-Tổng hợp;
- Phòng Chất lượng thủy sản;
- Phòng Chất lượng nông lâm sản;
- Phòng Kiểm nghiệm;
- Trạm Chất lượng nông lâm sản Vũng Tàu.

01/2015

NAFIQAD-Branch 4

Ngày 05/01/2015, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, ban hành Qui định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 (Quyết định số 04/QĐ-QLCL)

09/2017

NAFIQAD-Branch 4

Ngày 05/9/2017, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành Quyết định 450/QĐ-QLCL Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 (thay thế Quyết định số 04/QĐ-QLCL)

. Cơ cấu tổ chức:

- Phòng Hành chính-Tổng hợp;
- Phòng Tài chính, Kế toán;
- Phòng Chất lượng;
- Phòng Kiểm nghiệm hóa học;
- Phòng Kiểm nghiệm sinh học;
- Trạm Chất lượng nông lâm sản Vũng Tàu (hiện nay đã thể theo Quyết định 179/QĐ-QLCL ngày 14/8/2020 của Cục)

Chính sách chất lượng

01.

Thỏa mãn các yêu cầu của các tiêu chuẩn đang được áp dụng tại Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 4 bao gồm ISO 17025, ISO 17065, ISO 17021-1, ISO 17021-3, ISO 9001, ISO 22003, ISO 17020.

02.

Sử dụng mọi nguồn lực cần thiết để thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục tính hiệu lực, hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn nêu trên.

03.

Dịch vụ do Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 4 cung cấp đảm bảo tính chuyên nghiệp, trung thực, khách quan và bảo mật.

04.

Tất cả tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ của Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 4 đều bình đẳng, được tôn trọng và không phân biệt đối xử.

05.

Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 4 hiểu rõ và đáp ứng một cách nhất quán các yêu cầu của khách hàng và yêu cầu của pháp luật hiện hành; luôn lắng nghe ý kiến phản hồi, nhận xét của khách hàng về chất lượng phục vụ để cải tiến nhằm đáp ứng và nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng.

06.

Chính sách chất lượng này được phổ biến cho toàn thể nhân viên của Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 4 đảm bảo mọi nhân viên thông hiểu và tuân thủ trong hoạt động thực tế.

Mục tiêu chất lượng

01.

Duy trì công nhận 100% chỉ tiêu/phương pháp thử. Phát triển ít nhất 03 (ba) chỉ tiêu/phương pháp mới và cải tiến rút ngắn thời gian phân tích cho ít nhất 02 (hai) chỉ tiêu/phương pháp trong lĩnh vực sinh học.

02.

Duy trì công nhận 100% chỉ tiêu/phương pháp thử. Được công nhận mở rộng ít nhất 05 (năm) chỉ tiêu/phương pháp và phát triển ít nhất 05 (năm) chỉ tiêu/phương pháp mới trong lĩnh vực hoá học.

03.

100% giấy chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm/HACCP cấp cho khách hàng tuân thủ yêu cầu tiêu chuẩn ISO đang áp dụng và các quy định pháp luật liên quan.

04.

Số lượng khách hàng phàn nàn, khiếu nại bằng văn bản liên quan đến các dịch vụ không vượt quá 03 lần/năm. Kết quả lấy ý kiến khách hàng cuối năm: Tỷ lệ khách hàng đánh giá chất lượng ở mức không hài lòng đối với từng loại dịch vụ không vượt quá 8 % trên tổng số khách hàng được lấy ý kiến và có phản hồi về chất lượng dịch vụ đó.

05.

Thực hiện tốt cải cách hành chính, thực hiện trả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa đúng thời gian quy định đạt ít nhất 96 %.

06.

100% phí thu đúng, đủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Danh bạ

Tên Chức vụ Phòng ban Điện thoại nhánh Email
Bộ phận nhận mẫu tại 91 Hải Thượng Lãn Ông Hành chính, Tổng hợp 101 nhanmau.nafi4@mard.gov.vn
Bộ phận nhận mẫu tại 271 Tô Ngọc Vân Hành chính, Tổng hợp 103 nhanmau.nafi4@mard.gov.vn
Chất lượng, An toàn thực phẩm 2 chatluong.nafi4@mard.gov.vn
Chứng thư chất lượng Hành chính, Tổng hợp 3 chungnhanonline@nafi4.com.vn
tonghop.nafi4@mard.gov.vn
Bộ phận Một cửa 4 motcua.nafi4@mard.gov.vn
Kiểm nghiệm hóa học 501 knhoa.nafi4@mard.gov.vn
Kiểm nghiệm sinh học 503 knvisinh.nafi4@mard.gov.vn
Chế biến và Phát triển thị trường 6 info.nafi4@mard.gov.vn
Tài chính, Kế toán 7 ketoan.nafi4@mard.gov.vn
Khúc Tuấn Anh Giám đốc 801 tuananh.nafi@mard.gov.vn
Nguyễn Trương Huy Đạt Phó giám đốc 803 datnth.nafi4@mard.gov.vn
Ngô Tấn Ngọc Phó giám đốc 805 ngocnt.nafi4@mard.gov.vn
Bộ phận Hành chính Tổ chức Hành chính, Tổng hợp 9 vanphong.nafi4@mard.gov.vn