TRÌNH TỰ THỦ TỤC CẤP CHỨNG THƯ & GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thực hiện theo Quy trình giải quyết thủ tục hành chính qua Bộ phận Một của (QTMC) ngày 31/5/2023 của Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 4.

Mục đích

  •      . Đảm bảo sự bình đẳng, không phân biệt đối xử đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các Thủ tục hành chính (TTHC).
  •      . Đảm bảo giải quyết công việc cho các tổ chức, cá nhân một cách nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật & công khai, minh bạch.
  •      . Việc tiếp nhận & trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa được quản lý tập trung, thống nhất;
  •      . Việc thu phí, lệ phí (nếu có) được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, không làm phát sinh chi phí thực hiện TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Phạm vi:

Quy trình này áp dụng đối với việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết Thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 4 như sau:

  •      1) TTHC 1: Cấp giấy chứng nhận ATTP cho lô hàng Thực phẩm thủy sản xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở trong danh sách ưu tiên.
  •      2) TTHC 2: Cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thực phẩm thủy sản xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở ngoài danh sách ưu tiên.
  •      3) TTHC 3: Cấp lại giấy chứng nhận ATTP cho lô hàng Thực phẩm thủy sản xuất khẩu.
  •     4) TTHC 4: Xác nhận cam kết hoặc chứng nhận sản phẩm Thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ Thủy sản khai thác nhập khẩu (Gọi tắt là xác nhận cam kết IUU).

Quy trình này không áp dụng đối với: Lô hàng thực phẩm thủy sản xuất khẩu đăng ký trên hệ thống cổng thông tin Một cửa Quốc gia. Trình tự thực hiện đối với các lô hàng đăng ký trên hệ thống này thực hiện theo điều kiện và quy định của hệ thống.

Quy trình thực hiện:

TTHC 1 & TTHC 4:

TTHC 2:

TTHC 3:

Để biết trình tự thực hiện chi tiết:

  1.      1. Quét mã QRs
  2.      2. Email: motcua.nafi4@mard.gov.vn