Biểu mẫu chung

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Adipiscing urna curabitur facilisis tristique. Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tur adipiscing elit. Adipiscing urna curabitur facilisis tristique.

Tải xuống

Quy trình chứng nhận

01
Tiếp xúc ban đầu
02
Đăng ký chứng nhận
03
Xem xét đăng ký chứng nhận
04
Xây dựng chương trình đánh giá
05
Chuẩn bị đánh giá
06
Đánh giá chứng nhận
07
Kết luận đánh giá chứng nhận và Báo cáo đánh giá
08
Quyết định chứng nhận
09
Hoạt động giám sát và duy trì chứng nhận
10
Chứng nhận lại
11
Đánh giá mở rộng
12
Đánh giá đột xuất