Luật

Tổng số bản ghi tìm thấy: 2
TT Số văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Tải về
01 22/2023/QH15 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 Quốc Hội 23/06/2023
02 43/2013/QH13 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 Quốc Hội 26/11/2013