French Polynesia

Tổng số bản ghi tìm thấy: 7
TT Số văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Tải về
01 1265/QLCL-CL1 Quy định của French Polynesia trong mẫu chứng thư về kiểm soát thủy sản nhập khẩu Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 14/09/2020
02 1325/QLCL-CL1 Quy định về giáp xác tẩm ướp của French Polynesia Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 28/06/2016
03 2507/QLCL-CL1 Quy định mới của French Polynesia về kiểm soát thủy sản nhập khẩu Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 30/09/2015
04 766/QLCL-CL1 Quy định mới của French Polynesia về kiểm soát thủy sản (giáp xác) nhập khẩu Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 28/05/2012
05 1519/QLCL-CL1 Quy định mới của French Polynesia về kiểm soát thủy sản (giáp xác) nhập khẩu Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 19/08/2011
06 1499/QLCL-CL1 Quy định mới của French Polynesia về kiểm soát thủy sản (giáp xác) nhập khẩu Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 19/08/2010
07 154/QLCL-CL1 Xuất khẩu thủy sản vào French Polynesia thuộc Pháp Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 18/03/2008